Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Identiteit van de ondernemer

Broodje van Eigen Deeg

Brugstraat 11

9712 AA Groningen

050 – 553 55 93

info@broodjevaneigendeeg.nl

www.broodjevaneigendeeg.nl

KvK 62497928
BTW nr. NL854841295B01

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en betalingen aan Broodje van Eigen Deeg. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en gemotiveerd gebeurt. Waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Broodje van Eigen Deeg te kennen deze voorwaarden te accepteren.

ARTIKEL 3

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Broodje van Eigen Deeg zijn vrijblijvend.

Broodje van Eigen Deeg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Broodje van Eigen Deeg behoudt zich het recht voor om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Alle geldende prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 4

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit. Broodje van Eigen Deeg behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

ARTIKEL 5

Betaling

De klant betaald bij Broodje van Eigen Deeg middels IDeal betaling.

ARTIKEL 6

Leveringen

Broodje van Eigen Deeg zal voortdurend streven naar een snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de gestelde leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 4 bedoelde overeenkomst te ontbinden.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Broodje van Eigen Deeg hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 dagen na de aflevering, in kennis te stellen.

ARTIKEL 7

Bezorgen

Broodje van Eigen Deeg bezorgt geen bestellingen.

ARTIKEL 8

Annuleren en retourneren

Annuleren van een bestelling is bij uitzondering en met dringende reden mogelijk tot vier dagen voor levering. Dit omdat de producten van Broodje van Eigen Deeg dagverse producten betreft.

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder artikel 4 gestelde. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Broodje van Eigen Deeg de keuze de desbetreffende producten, tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Retourneren van dagverse producten is niet mogelijk, tenzij het betreffende product niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

ARTIKEL 9

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen binnen een dag na aflevering van goederen, schriftelijk per e-mail bij Broodje van Eigen Deeg te worden ingediend. Dit onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.

Gelieve bij klachten het betreffende product te bewaren, zodat Broodje van Eigen Deeg kan onderzoeken wat er eventueel mis is met het product. Dit ter verbetering van het productieproces en/of om te reclameren bij de leverancier van de ingrediënten van het betreffende product.

ARTIKEL 10

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Broodje van Eigen Deeg over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn, onder artikel 5, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 11

Aansprakelijkheid

Broodje van Eigen Deeg. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Broodje van Eigen Deeg is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Broodje van Eigen Deeg komen. Broodje van Eigen Deeg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Broodje van Eigen Deeg, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Broodje van Eigen Deeg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Broodje van Eigen Deeg uitgesloten.

ARTIKEL 12

Rechten

Alle contacten en transacties met Broodje van Eigen Deeg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Broodje van Eigen Deeg.

Niets uit uitgaven of publicaties van Broodje van Eigen Deeg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broodje van Eigen Deeg.

ARTIKEL 13

Aanvullende bepalingen

De klant van Broodje van Eigen Deeg dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Broodje van Eigen Deeg geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ingeval van overmacht heeft Broodje van Eigen Deeg het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door dit de klant mondeling of schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Broodje van Eigen Deeg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Broodje van Eigen Deeg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 14

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Broodje van Eigen Deeg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde instanties.